Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Pátek, 05.Květen 2000 Péče o pacienty 

Lidský život má několik fází, většina z nich je z hlediska psychologického i sociologického velice dobře popsána. Poslední fáze lidského života, která není vždy spojena s fyziologickým stářím organizmu a relativním úbytkem sil je nejméně uspokojivě zmapována.
Jen několik málo autorů se problematice smrti a umírání věnuje komplexně nejen z hlediska potřeb umírajícího, ale také z hlediska potřeb jeho blízkých.

Elisabeth Kubler-Ross je jednou z vůdčích osobností na světě, která ve svých dílech oslovuje nejen nemocné, ale i zdravé lidi bez ohledu na profesi. Je autorkou švýcarského původu, naturalizovanou ve Spojených státech amerických. Pro detabuizování problematiky umírání a smrti vykonala nesmírně mnoho./3.
Elisabeth Kubler-Ross napsala řadu publikací například - O smrti a umírání 1969, Život a smrt 1973, Odpovědi na otázky spojené se smrtí a umíráním 1973, Hovory s umírajícími 1973, Život před tím než se rozloučíme 1978, Život se smrtí a umíráním 1981. Mimo publikační činnost se tato vyjímečná osobnost účastní řady odborných přednášek a interaktivních konferencí o smrti a umírání. Její úvahy dokreslené příběhy umírajících lidí jsou určeny zejména studentům, sestrám a lékařům, ale i dobrovolníkům poskytujícím hospicovou péči. Její sugestivní projev nutí účastníky hlouběji se zamyslet nad hodnotami lidského života a přehodnotit vlastní přístup v péči o umírající.
Při studijním pobytu, věnovanému péči o umírající ve Spojených státech amerických, jsem měla možnost se zúčastnit jedné interaktivní konference s Elisabeth Kubler–Ross. I mne inspiroval její projev a přesvědčivost argumentů k tomu, abych se zabývala problematikou péče poskytovanou umírajícím a jejich blízkým v domácím prostředí – tzv. “home based hospice care”/ 21.
Od roku 1991, kdy v České republice v rámci experimentu vznikly první agentury domácí péče, došlo v české domácí péči k mnoha pozitivním změnám. Stále je však nutné rozvíjet a doplňovat tento systém o nové trendy a tak udržovat vysoký standard poskytované domácí péče./24.
Původních několik agentur domácí péče, dnes nahradil funkční systém komplexní domácí péče, dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Od roku 1994, kdy vzniklo Národní centrum domácí péče České republiky byla zpracována ve spolupráci s agenturami domácí péče řada studií i analýz o poskytování péče umírajícím v domácím prostředí./24.
Na základě získaných poznatků byl vydán již v roce 1994 manuál pro poskytování domácí hospicové péče, který je kontinuálně doplňován o nové trendy a postupy. Významným a spolehlivým zdrojem informací je Světová organizace domácí a hospicové péče (World Home and Hospice Care Organization – dále jen WHHO), která byla založena v roce 1995 v USA.
Asociace domácí péče České republiky se stala jednou z prvních členských organizací WHHO a má k dispozici prostřednictvím w.w.w. stránek WHHO na Internetu i periodik “Caring”, či “American Journal of Hospice and Paliative Care” aktuální informace z celého světa o této problematice./18.
Většina agentur domácí péče se na základě standardizovaných postupů a získaných zkušeností ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, státní správou i samosprávou, snaží o poskytování rozsáhlého programu domácí hospicové péče umírajícím všech věkových kategorií i diagnostických skupin.

V současném pojetí “odsunu” umírajících do různých typů zařízení (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných a další) ztrácí umírání charakter přirozeného sociálního aktu./2.
Umírání doma mělo po staletí stejný vytříbený scénář, každý člen rodiny věděl jaká je jeho role. Z generace na generaci tak přecházela nejen zkušenost jak pečovat, ale také prožitek jak umírání a smrt vypadá z blízka. Rodinní příslušníci a blízcí tak měli možnost zažít roli doprovázejícího, před tím než se stali doprovázenými.
Poskytování péče umírajícím v jejich domovech je bezprostředně spjato s podmínkami, které jsou společností vytvářeny pro laickou hospicovou péči. Nezastupitelnost laické hospicové péče pro kvalitní život umírajících je druhým důvodem, který mne vede ke zpracování tohoto tématu.
Péče rodiny a blízkých měla, a věřím, že znovu bude mít i u nás, nezastupitelnou úlohu v péči o umírající. Laickou domácí péči je však nutné doplnit o moderní postupy v medicínských oborech, psychologii a ošetřovatelství./2.

Posledním důvodem, který mne vede k tomu, abych se touto problematikou zabývala, je snaha o reorientaci postojů ošetřujících lékařů klientů, kteří svou představu o kvalitě péče poskytované umírajícím - stále směřují zejména do institucionálních zařízení, aniž by si uvědomovali, že dnes již existují nové možnosti v podobě alternativních forem hospicové péče./18.
Rituál smrti v nepřirozených institucionálních podmínkách je doslova přízrakem dnešní doby. Rodíme se v nemocnicích a pokud se nám nepodaří změnit naše postoje je téměř jisté, že v nemocnicích, či podobných zařízeních také zemřeme. /2.
Tak zvaná “moderní doba” s sebou přinesla nové metody i iluzi, že o umírajícího se musí starat kolektiv speciálně vyškolených odborníků. Umírání a smrt je tak vázána na institucionální zařízení, kde je největší výskyt těchto odborníků. Klamně podléháme představě, že smrt v náručí profesionálů je “lepší” než smrt v náručí milované osoby.
K umírání a smrti, vlastně k prožívání nejtěžší fáze lidského života tak dochází i dnes odosobněně a sterilně v různých typech institucionálních zařízení, které jsou společností určeny “na umírání”. /2.
Naše společnost je posedlá paradoxními prioritami, které v době nedávné - propagovaly centrálně řízený systém zdravotní a sociální péče orientovaný na potřeby mas. Dnes se tento sytém transformuje na systém, který by měl zohlednit naši individuální odpovědnost za svůj život i zdraví, ale také reagovat na naše specifické potřeby.
Nový systém byl měl přinést moderní prvky do systému zdravotní a sociální péče, které jsou zaměřené na saturaci individuálních bio – psycho – sociálních potřeb jedince ve všech fázích lidského života a respektují harmonický vztah jedince se svým vlastním sociálním prostředím.
Dalším významným prvkem budoucího systému zdravotní péče je reorientace z “cure” (léčby) na “care” (péči) /16.
Od přetechnizovaných, anonymních “supernemocnic” se i u nás s obtížemi vracíme do míst kde se po generace lidé nejen rodili, ale i umírali.
Úroveň současných poznatků, miniaturizace techniky, kvalita a spolehlivost produktů nám umožňují poskytovat komplexní domácí péči ve vlastním sociálním prostředí klienta ve všech fázích lidského života, tedy i ve fázi umírání. Přesto se stále setkáváme i u profesionální veřejnosti spíše s hledáním důvodu “proč umírající doma zemřít nemůže” – než s hledáním reálných východisek, které by pomohly jak umírajícímu, blízkým a v konečném důsledku i nám překonat nejobtížnější fázi lidského života./18.

Blanka Misconiová,
Z úvodu k publikaci, kterou vydalo Národní centrum domácí péče České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky a Magistrátem Hlavního města Prahy.


Literatura
1. Blumenthal – Barby K.,: Kapitoly z tanatologie, Avicenum, Praha 1987
2. Haškovcová H.,: Lékařská etika, Galén, Praha 1997
3. Kubler – Ross E.,: Odpovědi na otázky o smrti a umírání, H. a H. Jinočany, Praha 1995
4. Kubler – Ross E.,: Hovory s umírajícími, Signum Unitatis, Hradec Králové 1992
5.Leonard S.,: Quest for the Unknown, Darling Kindersley Limited, Londýn – Velká Britanie 1992
6. Mareš J.,: Iatrogenie a sororigenie aneb jak lze poškozovat člověka, Lékařská fakulta UK, Hradec Králové 1996
7. Mindell A.,: Kóma – Klíč k probuzení, Nakladatelství Tomáše Janečka, Praha 1994
8. Picknett L., Reg G. a kolektiv autorů.,: Posmrtný život, Cesty, Praha 1992
9. Saunders C.,: Hospice – the living idea.CPS, London 1982
10. Staňková M.,: Základy teorie ošetřovatelství, Universita Karlova – vydavatelství Karolinum, Praha 1996
11. Stenmann R., Smyth F., Grant R., a kolektiv autorů.,: Síla vědomí, Cesty, Praha 1994
12. Svatošová M.,: Hospice a umění doprovázet, Ecce homo, Červený Kostelec , 1995
13. Van Straten, Kirstová A.,: Kniha o překonávání stresu, Oriens s.r.o., Košice 1996
14. Vondráček V. a Holub F.,: Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, Columbus, Bratislava – Slovenská republika 1993
15. American Journal of Hospice & Paliative care, časopis,číslo 2, vydání 17, March - April 98, 16. Prime National Publishing Corp., Boston – USA 1994 – 1997
16. American Journal of Hospice & Paliative care, časopis, číslo 3, vydání 14, May – June 97 Prime National Publishing Corp., Boston – USA 1994 – 1998
17. Bariéry – březen 1998, časopis, Antipol, Brno 1998
18. Caring – April 1997, ročník 4, vydání 16, časopis, World Home Care and Hospice Care Organization, Washington – USA 1997
19. Caring – May 1997, ročník 4, vydání 17, časopis, World Home Care and Hospice Care Organization, Washington – USA 1997
20. Caring – July 1997, ročník 4, vydání 19, časopis, World Home Care and Hospice Care Organization, Washington – USA 1997
21. Internet – Altavista – WWW. NAHC – International cooperation – page Hospice Care Management
22. Internet – Lycos – WWW. Universita Karlova – Morální teologie – část A – aktualizace 4.1 98
23.Hledání harmonie mezi potřebami jedince a možnostmi společnosti, leták, Asociace domácí péče České republiky,1997
24. Hospicová domácí péče – manuál pro poskytovatele domácí péče, Asociace domácí péče České republiky,1997
25. První konference komunitní péče, sborník, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Praha 1995
26. Ročenka 1997 – České katolické charity , Diecézní středisko Arcidiecézní charity Olomouc, Olomouc 1997
27. Stres zdravotníků, sborník, Galén, Karlovy Vary 1998
28. Zdravotnická statistika – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, ÚZIS, Praha 1997
29. Zdravotnické noviny č. 53. z roku 1997 -– příloha Lékařské listy, strana 3 - 6., S.Semonská - Léčba bolesti, Hospicová péče.
30. Zdravotnické noviny č. 26. z roku 1995 - příloha Lékařské listy, strana 2., Z.Bankowski – Historické poznámky o etických směrnicích
31. Zdravotnické noviny č. 19. z roku 1998 – příloha Zdravotní politika, strana 7., Ministerstvo zdravotnictví – Koncepce dlouhodobé následné péče v ČR.


Informace o hospicích


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Více z Tématu - Péče o pacienty