Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Úterý, 25.Březen 2003 Zákony a předpisy 

Od ledna 2001 platí nový zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, který určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou i prováděcí vyhlášky, které podrobněji stanovují požadavky na zotavovací akce.
Jedná se o vyhlášku č. 106/01Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
o vyhlášku č. 107/01 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
o vyhlášku č. 376/00, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, rozsah a četnost její kontroly.
V následujících odstavcích jsou ve stručné formě vyjmenovány zásady uvedených dokumentů. Jejich dodržení zabezpečí kvalitní, úspěšný a bezproblémový průběh tábora.


Povinnosti provozovatele

1. Ohlásit zotavovací akci 1 měsíc před zahájením tábora orgánu ochrany veřejného zdraví (OHS)
a) termín a místo konání tábora
b) počet dětí zúčastněných na této akci
c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou
Tato povinnost se vztahuje na zotavovací akce při pobytu 20 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 4 dny. U ostatních podobných akcí (tj. po kratší dobu, menší počet dětí) není zákonem stanovena ohlašovací povinnost na OHS, ale je nutné zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zdroj pitné vody a účast způsobilých osob jako u jiných zotavovacích akcí.

2. Zajistit dokumentaci účastníků tábora
u dětí – potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavené ošetřujícím lékařem

 • písemné prohlášení zákonných zástupců (nesmí být starší než 1 den) o aktuálním zdravotním stavu dítěte a tzv. bezinfekčnost - dítě v posledních 14 dnech před odjezdem nepřišlo do styku s infekčním onemocněním
 • u osob zajišťujících dozor - potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci s dětmi vystavené praktickým lékařem
 • výjimka – nepožaduje se u zdravotnických a pedagogických pracovníků
 • u osob zajišťujících stravování - zdravotní průkaz vydaný praktickým lékařem


  3.Další povinnosti
 • provést instruktáž všech osob účastnících se zotavovací akce s výjimkou zdravotníka
 • zajistit zdravotníka (např. lékař, student po ukončení 3. ročníku LF, všeobecná zdravotní sestra, dětská sestra, porodní asistentka, nebo osoba, která absolvovala kurz první pomoci zaměřený na zotavovací akce
 • vybavit lékárničku
 • zajistit péči praktického lékaře v místě konání tábora
 • vést zdravotnický deník a seznam účastníků
 • uchovávat zdravotnický deník a seznamu účastníků po dobu 6 měsíců po skončení tábora
 • informovat zákonného zástupce dítěte o léčbě a zdravotních potížích dítěte na táboře (nezapomenout informovat o odstranění klíštěte)

  Nejdůležitější hygienické požadavky

  P I T N Á V O D A
  Na zotavovací akci musí být zajištěno zásobování pitnou vodou. Pitná voda musí odpovídat hygienickým limitům stanoveným pro individuální zásobování pitnou vodou. Doporučujeme zásobování zotavovací akce z veřejného vodovodu nebo z veřejné studny, která je pravidelně kontrolována. V případě zásobování z individuální studny je nutné rozsah laboratorního
  vyšetřování předem konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví (OHS). Možnost zásobování tábora ze studánek se nedoporučuje. Zásobování vodou lze také zajistit donášením nebo dovozem pitné vody, nebo využíváním vody balené.
  K dovozu pitné vody musí být použity uzavřené nádoby z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou a musí být vyčleněny jen k tomuto účelu.
  Dostatek pitné vody musí být zajištěn kpití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni a k provozu ošetřovny a izolace. K účelům osobní hygieny a úklidu lze používat vodu, která vyhovuje hygienickým limitům vody ke koupání.

  S T R A V O V Á N Í
  prostorové podmínky
  - vyhláška č. 107/01Sb. stanoví hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb
  - na objekty, které poskytují stravovací služby jen po dobu konání zotavovací akce, se nevztahují stavebně technické požadavky vyhlášky č. 107/01Sb.
  - na stanových táborech se prostory pro stravování skládají vždy z jídelny, kuchyně a skladovacího prostoru
  - čisté a nečisté činnosti musí být v kuchyni prostorově nebo časově odděleny
  - pracovní plochy (desky) musí být různé pro práci s potravinami tepelně neopracovanými a pro práci s tepelně opracovanými pokrmy
  - potraviny musí být skladovány za podmínek stanovených výrobcem nebo zvláštním právním předpisem
  - zásady osobní a provozní hygieny musí být vždy dodrženy !!
  - odběr a uchovávání vzorků jídel se nevyžaduje

  provozní podmínky
  - stravu podávat 5x denně
  - nápoje k dispozici po celý den v krytých nádobách s výpustním kohoutem
  - na stanových táborech do 50 účastníků se mohou děti podílet na celé přípravě stravy a jejím výdeji při dodržení zásad osobní a provozní hygieny, zdravotní stav dětí musí být posouzen zdravotníkem
  - u větších táborů se děti mohou podílet na přípravě stravy jen před jejím tepelným opracováním a při pomocných pracích

  Zákaz podávání některých potravin:
  např. mléko a mléčné výrobky mimo tržní síť, tepelně neopracovaná smetana, vejce, výrobky z tepelně neopracovaného masa.

  U M Ý V Á R N Y A Z Á C H O D Y
 • na 5 dětí 1 umyvadlo nebo 1 výtokový kohout,
 • na 30 dětí 1 sprchová růžice,
  U stanových táborů možno zajistit denní mytí dětí ve vodoteči, která odpovídá kvalitě vody ke koupání (I. a II. třída čistoty povrchové vody)
 • na prvních 20 dětí 2 záchody,
 • na každých dalších 20 dětí další záchod.

  U B Y T O V Á N Í
  - ve stavbách plocha na 1 dítě 3 m2, patrová lůžka až pro děti starší 10 let,
  - ve stanech prostor pro spaní a uložení osobních věcí musí být izolován proti vlhku a chladu (nejlépe dřevěné rohože, podlážky).


  Autor: MUDr. Marta Tmějová
  Recenze: doc.MUDr. Lumír Komárek, CSc.
  © Státní zdravotní ústav Praha, 2001


  - Vytisknout stránku -

 •   Související odkazy
   Více z Tématu - Zákony a předpisy