Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Středa, 28.Leden 2004 Péče o pacienty 

při registraci pacientů, při poskytování péče neregistrovaným pacientům a při poskytování nutné a neodkladné péče. To jsou podle Jiřího Suttnera, tiskového mluvčího Všeobecné zdravotní pojišťovny, častá témata dotazů týkající se z jedné strany práv a povinností lékařů a z druhé strany práv pacientů. Proto VZP připravila následující přehlednou informaci o uvedených problémech.

Registrace pacienta

Praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost (dále "registrující lékař") registruje pojištěnce VZP v souladu s platným zněním zákona o veřejném zdravotním pojištění na registračním listu. Ten má tři listy označené čísly I, II a III. List I zůstává v evidenci lékaře, list II se předává k evidenci VZP ČR a list III pojištěnci. List určený pojištěnci obsahuje i poučení o tom, že pokud se bude pojištěnec registrovat u jiného lékaře, odevzdává mu tento list jako podklad pro vyžádání výpisu z jeho zdravotnické dokumentace. Každý pojištěnec, na kterého chce lékař uplatnit nárok na kombinovanou kapitačně výkonovou platbu, musí mít ve zdravotnické dokumentaci lékaře registraci doloženu tímto řádně vyplněným registračním listem. Současně při vyplnění registračního listu si registrující lékař vyžádá od předchozího registrujícího lékaře informace potřebné k zajištění návaznosti zdravotní péče - předchozí registrující lékař je povinen novému registrujícímu lékaři tyto informace předat písemně. Nový registrující lékař seznámí pojištěnce při převzetí do péče s plánem preventivních prohlídek.
Pravidla registrace pojištěnců k lékaři, povinnosti lékaře při přeregistraci pojištěnce i formuláře "Přihláška registrovaných pojištěnců", "Žádost o předání zdravotních informací" a "Výpis ze zdravotní dokumentace" jsou obsaženy v platné Metodice pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, která je nedílnou součástí uzavřených Smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Důležitá je také informace, že lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může lékař odmítnout, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Lékař však nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného spádového území. Každé odmítnutí převzetí do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno.

Nepravidelná péče

V praxi se někdy setkáváme s tím, že někteří praktičtí lékaři "nutí" pojištěnce, kteří nejsou u něj registrovaní, pobývají přechodně mimo trvalé bydliště a potřebují jednorázové ošetření, k podepsání registračního listu. Tento postup je v rozporu s platnou právní úpravou, a u smluvních partnerů VZP ČR i s podmínkami Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče uzavřenou mezi příslušnou okresní pojišťovnou VZP ČR a lékařem.
Zdravotní péče (jednorázová - akutní) poskytnutá neregistrovaným pojištěncům pobývajícím přechodně mimo trvalé bydliště smluvními praktickými lékaři se považuje za péči nepravidelnou, hrazenou z veřejného zdravotního pojištění mimo rámec kapitační platby. Lékař vykazuje provedené výkony pojišťovně na dokladu "Vyúčtování výkonů nepravidelné péče". Pokud praktický lékař pro dospělé poskytne nutnou a neodkladnou péči pojištěnci do věku 14 let či praktický lékař pro děti a dorost poskytne nutnou a neodkladnou péči i pojištěnci ve věku vyšším než 18 let + 364 dní, tato péče se vykazuje jako péče nepravidelná. Pojišťovna tuto péči uhradí.

Nutná a neodkladná péče

Ze zákona o veřejném zdravotním pojištění, vyplývá povinnost pojišťovny hradit nutnou a neodkladnou péči i v případech, kdy je jejímu pojištěnci poskytnuta nesmluvním zdravotnickým zařízením. Za nutnou a neodkladnou péči se považuje veškerá péče, kterou ošetřující lékař za takovou označí - jedná se o případy, kde by odklad zdravotní péče mohl vést k ohrožení života nebo závažnému zhoršení zdravotního stavu, zejména při úrazu, při vzniku akutního onemocnění, při akutním zhoršení zdravotního stavu a při neodkladném porodu, ale nejdéle do doby, než je možno pojištěnce bez ohrožení jeho zdravotního stavu předat do péče smluvního zdravotnického zařízení.
Nesmluvní zdravotnické zařízení vyúčtovává nutnou a neodkladnou péči příslušné okresní pojišťovně, v jejíž územní působnosti má své sídlo. Úhrada je provedena po kontrole, případně po revizi předloženého vyúčtování poskytnuté zdravotní péče. Pojištěnci se tak nemusejí obávat, že by jim v případě ohrožení života nebo při závažném zhoršení jejich zdravotního stavu nebyla poskytnuta zdravotní pojišťovnou hrazená péče i u lékaře, který nemá s pojištěncovou zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu.
22.1.2004
Autor: Jiří Suttner,tiskový mluvčí VZP ČR


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Více z Tématu - Péče o pacienty