Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Pátek, 22.Duben 2011 Zákony a předpisy 

Novela vyhlášky účinná od 15. dubna 2011. Novelou vyhlášky nedochází k žádné změně ve věci povinných pravidelných lékařských prohlídek ani ke změně platnosti dříve vydaných posudků o zdravotní způsobilosti, např. řidičům seniorům. Veškeré změny se dotýkají teprve nově vydávaných posudků, které, jsou-li vydávané po 15. dubnu 2011, musejí obsahovat náležitosti podle nové vyhlášky.

Cílem novely vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je zejména zapracovat do českého právního řádu požadavky stanovené právem Evropské unie – konkrétně směrnicí Komise 2009/112/ES ze dne 25. srpna 2009, kterou se mění Směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech, a dále směrnicí Komise 2009/113/ES, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Nové požadavky práva EU se v oblasti zdravotní způsobilosti řidičů se zaměřují především na tři oblasti, a to na stav zraku, diabetes mellitus a epilepsii.

Dnem 15. dubna 2011 nabývá účinnosti vyhlášky č. 72/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.

Duben 2011

277/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. dubna 2004
o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k
řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího
zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat
bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel),
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 253/2007 Sb. a vyhláškou č. 72/2011 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 137 odst. 3 k provedení § 6 odst. 2, § 9
odst. 2, § 84 odst. 7, § 85 odst. 7, § 87 odst. 7 a § 88 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona
č. 478/2001 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Tato vyhláška zapracovává předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti
o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a náležitosti lékařského potvrzení
osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla
připoutat.
Zdravotní způsobilost a posudek
§ 2
(1) Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „posudek“)
vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění (dále
jen „žadatel“) nebo držitele řidičského oprávnění (dále jen „řidič“) zjištěného lékařskou
prohlídkou a na základě vyhodnocení prohlášení žadatele nebo řidiče (dále jen „posuzovaná
osoba“) ke zdravotní způsobilosti, předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené
o posuzované osobě, informací o zdravotním stavu posuzované osoby sdělených jejím
registrujícím praktickým lékařem a dále výsledků dalších odborných vyšetření, která si
vyžádal.
(2) Obsah prohlášení podle věty prvé je stanoven v příloze č. 1.
1) Směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech, ve znění směrnice Komise
2000/56/ES ze dne 14. září 2000, kterou se mění směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech.
Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny, ve znění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o
sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve
vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.
Směrnice Komise 2009/112/ES ze dne 25. srpna 2009, kterou se mění směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských
průkazech. Směrnice Komise 2009/113/ES, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/126/ES o řidičských průkazech.
2
§ 3
Posuzovanou osobu lze za zdravotně způsobilou k řízení motorových vozidel nebo za
zdravotně způsobilou s podmínkou uznat za podmínek stanovených v zákoně, pokud na
základě lékařské prohlídky nebo pravidelné lékařské prohlídky nebyla u této osoby zjištěna
vada, stav nebo nemoc (dále jen „nemoc“), která vylučuje zdravotní způsobilost k řízení
motorových vozidel.
§ 4
(1) Posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu nemoci; vždy
obsahuje náležitosti uvedené v posudku podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Posudek lze vydat
i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru.
(2) V posudku se uvede doba jeho platnosti, jestliže posuzující lékař na základě
zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby určí lékařskou prohlídku dříve, než je termín
pravidelné lékařské prohlídky podle zákona, a to
a) v případě postupující nemoci, u které lze předpokládat při dalším vývoji takové změny
zdravotního stavu, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
b) je-li v příloze č. 3 jako podmínka zdravotní způsobilosti uvedena lékařská kontrola
zdravotního stavu posuzované osoby; lékařská kontrola se provádí v rámci lékařské prohlídky
nejméně 1 za 5 let, nebo
c) je-li v závěru odborného vyšetření podle § 6 odst. 2 písm. c) uveden dřívější termín, do
kterého se má posuzovaná osoba podrobit dalšímu odbornému vyšetření, než je termín
pravidelné lékařské prohlídky.
(3) Kopie posudku a záznam o jeho převzetí posuzovanou osobou potvrzený podpisem
posuzujícího lékaře a posuzované osoby, popřípadě doručenka potvrzující převzetí posudku
posuzovanou osobou, jsou nedílnou součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované
osobě.
(4) Posudek podle této vyhlášky lze nahradit posudkem o zdravotní způsobilosti
k výkonu práce, jejíž součástí je i řízení motorového vozidla, které je druhem práce
sjednaným v pracovní smlouvě, pokud vedle náležitostí stanovených právním předpisem
upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace4) obsahuje i náležitosti podle
odstavce 2, § 5 odst. 1 a rok provedení dopravně psychologického vyšetření a vyšetření
neurologického5).
§ 5
(1) V případě, kdy je vydáván posudek se závěrem
a) o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou, se v posudku uvede tato
podmínka vyplývající ze zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby; podmínka spočívá v
používání nezbytného zdravotnického prostředku, v technické úpravě motorového vozidla
4) Příloha č. 1 část 8 oddíl B vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č.
64/2007 Sb.
5) § 87a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 374/2007
Sb. a zákona č. 274/2008 Sb.
3
nebo v jiných omezeních posuzované osoby; za jiné omezení posuzované osoby se rovněž
považuje termín, do kterého se má posuzovaná osoba podrobit další lékařské prohlídce,
b) o zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel, se v posudku uvede závěr
o zdravotní nezpůsobilosti vyplývající ze zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby.
(2) Zjištěné nemoci, které vedly k vydání posudku podle odstavce 1, zaznamená
posuzující lékař ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě.
Lékařské prohlídky, pravidelné lékařské prohlídky, odborná vyšetření
§ 6
(1) Nezbytným rozsahem lékařské prohlídky a pravidelné lékařské prohlídky je
a) zjištění o zdravotním stavu posuzované osoby s cíleným zaměřením na nemoci, které
zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují; nemoci, které
zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují, jsou stanoveny
v příloze č. 3,
b) komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti
a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole a rovnováhy a orientačního neurologického
vyšetření, a to s cíleným zaměřením na zjištění příznaků nemoci uvedené v příloze č. 3,
c) další potřebné odborné vyšetření lékařem příslušné specializované způsobilosti (dále jen
„odborné vyšetření“) vyžádané posuzujícím lékařem v případě, že u posuzované osoby je
nezbytné vyloučit podezření na nemoc, nebo zjistit stadium nemoci uvedené v příloze č. 3,
nebo jiné nemoci, které by mohly omezovat zdravotní způsobilost k řízení motorových
vozidel,
d) odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem vždy, pokud posuzovaná osoba je
v soustavné péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc uvedenou v příloze č. 3
nebo jinou nemoc, která vylučuje nebo omezuje zdravotní způsobilost k řízení motorových
vozidel, jestliže je tato skutečnost posuzujícímu lékaři známa,
e) odborné vyšetření ošetřujícím lékařem neurologem vyžádané posuzujícím lékařem
u posuzovaných osob trpících epilepsií nebo jinými poruchami vědomí nebo v případě
podezření na tyto nemoci; při odborném vyšetření je hodnocen vždy stav epilepsie nebo
jiných poruch vědomí, klinická forma a postup nemoci, dosavadní léčba a její výsledky,
včetně rizika opakování epileptického záchvatu nebo poruchy vědomí.
(2) Odborné vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotní
způsobilosti posuzované osoby k řízení motorových vozidel. V závěru každého odborného
vyšetření musí být vymezena zdravotní způsobilost posuzované osoby k řízení motorových
vozidel ve vztahu k zaměření odborného vyšetření a navržena podmínka umožňující řízení
motorového vozidla, pokud byla zjištěna potřeba jejího stanovení, a to
a) použití nezbytného zdravotnického prostředku,
b) technická úprava motorového vozidla, nebo
4
c) jiné omezení posuzované osoby; pokud jiné omezení umožňující řízení motorového vozidla
spočívá v podmínce podrobení se dalšímu odbornému vyšetření, musí být v závěru odborného
vyšetření rovněž uveden termín, do kterého se má posuzovaná osoba podrobit dalšímu
odbornému vyšetření.
§ 7
(1) Lékař nebo klinický psycholog provádějící na žádost posuzujícího lékaře odborné
vyšetření posuzované osoby podle § 6 odst. 1 písm. c) až e) vychází ze zdravotnické
dokumentace vedené posuzujícím lékařem o posuzované osobě nebo z jeho informace;
informace ze zdravotnické dokumentace zpracovaná posuzujícím lékařem obsahuje důvody,
pro které bylo odborné vyšetření vyžádáno, výsledky dosud provedených vyšetření a další
údaje podstatné pro odborné vyšetření.
(2) Posuzující lékař, pokud není současně registrujícím praktickým lékařem
posuzované osoby, si pro účely hodnocení zdravotní způsobilosti posuzované osoby k řízení
motorových vozidel vyžádá informace o zdravotním stavu této osoby u registrujícího
praktického lékaře, a to
a) zda posuzovaná osoba trpěla nebo trpí nemocemi uvedenými v příloze č. 3 nebo na tyto
nemoci bylo v minulosti vysloveno podezření, a
b) další údaje podstatné pro posouzení zdravotní způsobilosti této osoby.
(3) Lékař nebo klinický psycholog provádějící odborné vyšetření zaznamenává závěry
svých zjištění a vyšetření nebo odborných vyjádření v celém rozsahu zjištěných skutečností
do zdravotnické dokumentace, kterou o posuzované osobě vede; posuzujícímu lékaři předá
informaci o závěrech odborného vyšetření.
§ 8
Registrující praktický lékař vyznačí ve zdravotnické dokumentaci a ve výpisu ze
zdravotnické dokumentace v případě předání pacienta do péče jiného registrujícího
praktického lékaře, že osoba, o níž je vedena zdravotnická dokumentace, je žadatelem nebo
řidičem, nebo že této osobě byl vydán posudek se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti k řízení
motorových vozidel nebo zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou.
Pokud je posuzujícím lékařem lékař zařízení závodní preventivní péče, sděluje tyto
skutečnosti za účelem vyznačení ve zdravotnické dokumentaci registrujícímu praktickému
lékaři. Pokud posuzovaná osoba nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení
závodní preventivní péče, vyznačí skutečnosti uvedené ve větě prvé do zdravotnické
dokumentace posuzující lékař.
§ 9
Náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy
nelze na sedadle motorového vozidla připoutat
(1) Lékařské potvrzení vydané na základě zákona řidiči nebo přepravované osobě,
která se ze zdravotních důvodů nemůže za jízdy připoutat na sedadle bezpečnostními pásy,
obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 4. Kopie lékařského potvrzení je součástí
zdravotnické dokumentace vedené o řidiči nebo o přepravované osobě.
5
(2) Lékařské potvrzení, popřípadě osvědčení vydané příslušnými orgány v jiném
členském státě Evropské unie, se považuje za lékařské potvrzení vydané podle této vyhlášky;
musí být na něm vyznačena doba jeho platnosti a osvědčení musí být na požádání předloženo
všem osobám oprávněným kontrolovat podle zvláštních právních předpisů2) dodržování
povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích.
Závěrečná ustanovení
§ 10
Pokud řidič získal na základě dosavadních právních předpisů řidičské oprávnění
a jestliže lékař zjistí nebo získá podezření, že jeho zdravotní způsobilost k řízení motorových
vozidel neodpovídá zdravotní způsobilosti podle této vyhlášky, upozorní písemně na tuto
skutečnost řidiče a posuzujícího lékaře, pokud je mu znám.
§ 11
Zrušuje se směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 8/1986 Ú. v. ČSR, pro posuzování
zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají, registrovaná
v částce 7/1986 Sb.
§ 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2004.
Ministr:
MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.
Poznámka: Účinnost novel:
- vyhláška č. 253/2007 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. prosince 2007
- vyhláška č. 72/2011 Sb. nabyla účinnosti dnem 15. dubna 2011
2) § 124 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění zákona č. 62/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
6
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.
Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti
(§ 84 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
Jméno, popřípadě jména, a příjmení žadatele: ...........................................................................
Adresa trvalého pobytu: ..............................................................................................................
Datum narození: .............................. průkaz totožnosti,1) jeho číslo ..........................................
Skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, ke které je prohlášení vydáváno:
…………………………………………………………………................................................
Prohlašuji, že
a) se cítím zdráv a že si nejsem vědom, že mám stav, vadu nebo nemoc, které jsou
nebezpečné pro řízení motorového vozidla2)
b) se necítím zdráv, mám následující zdravotní obtíže:2)
................................................................................................................................................
c) se cítím zdráv, ale mám níže uvedený stav, vadu nebo nemoc:3)
…………………………………………………….................................................................
d) užívám pravidelně následující léčivé přípravky:2) ..................................................................
e) užívám - užíval2) jsem pravidelně - nepravidelně2) tyto návykové látky:
...............................................................................................................................................
f) období bez projevů nemoci, vady nebo stavu trvá:3)
................................................................................................................................................
Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa registrujícího praktického lékaře, pokud není
posuzujícím lékařem
.................................................................................................................................................
Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa odborného lékaře, popřípadě klinického
psychologa, pokud se u něho žadatel opakovaně nebo dlouhodobě léčil
................................................................................................................................................
7
Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a pravdivě.
V ......................... dne ...............................
………………………………………………………
podpis posuzované osoby
1) Například občanský průkaz, u cizinců cestovní doklad, u uprchlíků doklad totožnosti.
2) Nehodící se škrtněte.
3) Vyplní se v případě, kdy je tato skutečnost rozhodná pro posouzení zdravotní způsobilosti podle vyhlášky
č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uvede
se počet měsíců, popřípadě roků, kdy se nemoc nebo stav neprojeví.
8
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.
9
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.
Nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení
motorových vozidel
Pro účely přílohy jsou zařazeni do
- skupiny 1
žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny A, B a B+E a AM a podskupiny A1 a B1 (§
81 zákona č. 361/2000 Sb.)
- skupiny 2
a) řidiči, kteří řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu, a u nichž je řízení
motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
b) řidiči vozidla, kteří při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívají
zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného o zvláštní zvukové
výstražné znamení,
c) řidiči, u kterých je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti
prováděné podle zvláštního právního předpisu,
d) žadatelé a držitelé osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel
podle zvláštního právního předpisu,3) nebo
e) žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E a T a podskupiny C1,
C1+E, D1 a D1+E (§ 81 zákona č. 361/2000 Sb.).
I. Nemoci, vady nebo stavy zraku vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k
řízení motorových vozidel
1. Nemoci, vady nebo stavy zraku vylučující zdravotní způsobilost k řízení
motorových vozidel jsou nemoci, vady nebo stavy zraku, které způsobují takové zdravotní
komplikace nebo odchylky, které jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a
to zejména
skupina 1
a) binokulární zraková ostrost, a to i za použití korektivních čoček,*) menší než 0,5 při
použití obou očí,
b) zraková ostrost menší než 0,5 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v
případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a to i za použití
korektivních čoček,
c) úplná funkční ztráta zraku na jednom oku nebo používání pouze jednoho oka,
pokud tento stav trvá méně než 6 měsíců,
d) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 120 stupňů, monokulární
rozsah menší než 50 stupňů na levou a pravou stranu, rozsah vertikálního zorného pole menší
než 20 stupňů směrem nahoru a dolů,
e) změny v centrálním zorném poli do 20 stupňů, nebo
f) nesnášenlivost korektivních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné.
3) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10
skupina 2
a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud není dále stanoveno jinak,
b) binokulární zraková ostrost v lepším oku menší než 0,8 a v horším oku menší než
0,1, a to i za použití korektivních čoček,
c) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene a) nebo b) za použití brýlí se
silou přesahující +8 dioptrií,
d) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 160 stupňů, dodatečný
rozsah menší než 70 stupňů na levou a pravou stranu,
e) rozsah vertikálního zorného pole menší než 30 stupňů směrem nahoru a dolů,
f) změny v centrálním zorném poli do 30 stupňů,
g) diplopie, nebo
h) závažná porucha kontrastní citlivosti.
*) Pozn.: pro účely vyhlášky se nitrooční čočky nepovažují za korektivní čočky.
2. Nemoci, vady nebo stavy zraku, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilého k řízení
motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména
skupina 1
a) binokulární zraková ostrost menší než 0, 7 za použití korektivních čoček,
b) zraková ostrost menší než 1,0 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo
v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a tento stav trvá déle
než 6 měsíců,
c) změna rozsahu zorného pole,
d) nemoci oka a očních adnex, pokud způsobují snížení zrakové ostrosti nebo
způsobují změnu rozsahu zorného pole podle písmene a), b) nebo c),
e) poruchy vidění za šera s výjimkou lehkých nezávažných forem, nebo
f) závažné poruchy barvocitu v oblasti základních barev.
skupina 2
a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud není dále uvedeno jinak,
b) závažné poruchy barvocitu,
c) poruchy prostorového vidění, nebo
d) poruchy vidění za šera.
II. Nemoci, vady nebo stavy sluchu vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost
k řízení motorových vozidel
skupina 1 a 2
Nemoci, vady nebo stavy sluchu, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích a u kterých je zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel podmíněna
odborným vyšetřením, a to zejména
a) nemoci středního ucha nebo bradavkového výběžku, pokud omezují schopnost řídit
motorové vozidlo, nebo
b) stále se zhoršující poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí nebo při
audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než 20 % (dle Fowlera).
Během odborného vyšetření bude věnována zvláštní pozornost možnosti kompenzace
poruchy sluchu.
11
III. Nemoci, vady nebo stavy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vylučující
nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
skupina 1 a 2
1. Nemoci, vady nebo stavy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vylučující
zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel jsou nemoci, vady nebo stavy svalové a
kosterní soustavy a pojivové tkáně, které omezují schopnost řídit motorové vozidlo a jsou
nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích a které není možné kompenzovat pomocí
nezbytného zdravotnického prostředku nebo technickou úpravou motorového vozidla.
2. Nemoci, vady nebo stavy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, které
ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo
řidiče uznat za zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů
odborného vyšetření, a to zejména
a) nemoci, vady nebo stavy, které snižují pohyblivost a funkční schopnost řídit motorové
vozidlo, nebo
b) nemoci, vady nebo stavy, pokud lze předpokládat při dalším vývoji funkční neschopnost
ovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Během odborného vyšetření bude věnována pozornost možnosti kompenzace pomocí
nezbytného zdravotnického prostředku nebo technickou úpravou motorového vozidla.
IV. Nemoci, vady nebo stavy oběhové soustavy vylučující nebo podmiňující zdravotní
způsobilost k řízení motorových vozidel
1. Nemoci, vady nebo stavy oběhové soustavy vylučující zdravotní způsobilost
k řízení motorových vozidel jsou nemoci, vady nebo stavy způsobující náhlé selhání
kardiovaskulárního systému tak, že může nastat náhlá porucha mozkových funkcí, která je
nebezpečná pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména
skupina 1
a) vážné srdeční arytmie (poruchy srdečního rytmu),
b) stenokardie během klidu nebo psychického zatížení (vzrušení),
c) srdeční selhávání ve funkční třídě IV. NYHA klasifikace, nebo
d) těžké formy chronické obstrukční plicní nemoci s globální respirační
nedostatečností.
skupina 2
a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud není dále stanoveno jinak,
b) závažná onemocnění srdce a cév jako jsou například těžké formy srdečních
onemocnění vrozených i získaných s funkčním omezením III. stupně, závažnějšími
poruchami srdečního rytmu nebo prodělanou synkopou,
c) těžší formy obliterující aterosklerózy periferních tepen s trofickými defekty nebo
hemodynamicky závažnými stenózami karotid nebo většími aneuryzmaty aorty,
12
d) opakovaný výskyt transitorních mozkových cévních příhod ischemického nebo
embolického původu i bez trvalejšího funkčního omezení,
e) stavy po cévních mozkových příhodách s těžkým omezením fyzických nebo
duševních funkcí,
f) cévní nemoci mozku s následnými poruchami,
g) těžko korigovatelná hypertenze, hypertenzní nemoc s pokročilými orgánovými
změnami vyvolávajícími závažné poruchy jejich funkcí a maligní hypertenze, nebo
h) stavy po implantaci defibrilátoru a trvalá kardiostimulace.
2. Nemoci, vady nebo stavy oběhové soustavy, které ovlivňují bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilé k
řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření, a to s výjimkou
nemocí uvedených v položce 1 pro příslušnou skupinu, zejména
skupina 1
a) infarkt myokardu s výjimkou nekomplikovaných, nezávažných stavů, kde odborné
vyšetření provede posuzující lékař,
b) stavy po implantaci defibrilátoru a trvalá kardiostimulace s výjimkou
nekomplikovaných nebo nezávažných stavů, kde odborné vyšetření provede posuzující lékař;
pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy,
c) těžko korigovatelné hypertenze, hypertenzní nemoc s pokročilými orgánovými
změnami vyvolávajícími závažné poruchy jejich funkcí a maligní hypertenze,
d) závažná onemocnění srdce a cév jako jsou například těžké formy srdečních
onemocnění vrozených i získaných s funkčním omezením III. stupně, závažnějšími
poruchami srdečního rytmu nebo prodělanou synkopou,
e) těžší formy obliterující aterosklerózy periferních tepen s trofickými defekty nebo
hemodynamicky závažnými stenózami karotid nebo většími aneuryzmaty aorty,
f) opakovaný výskyt transitorních mozkových cévních příhod ischemického nebo
embolického původu i bez trvalejšího funkčního omezení,
i) stavy po cévních mozkových příhodách s těžkým omezením fyzických a nebo
duševních funkcí, nebo
g) cévní nemoci mozku s následnými poruchami.
skupina 2
a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud dále není stanoveno jinak,
nebo
b) hypertenzní nemoc s výjimkou nekomplikovaných, nebo nezávažných stavů, kde
odborné vyšetření provede posuzující lékař.
V. Nemoc diabetes mellitus vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení
motorových vozidel
1. Nemoc diabetes mellitus vylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových
vozidel, pokud způsobuje takové zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro provoz na
pozemních komunikacích, a to zejména
skupina 1 a 2
a) druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první
hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo
13
b) druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první
hypoglykemie, a to bez varovných příznaků nebo si je žadatel nebo řidič neuvědomuje.
2. Stavy související s nemocí diabetes mellitus, které ovlivňují bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilého
k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření
skupina 1
a) stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, nebo
b) diabetes mellitus doprovázený orgánovými komplikacemi.
skupina 2
a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud dále není stanoveno jinak,
b) diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, které nesou riziko vyvolání
hypoglykémie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii vyžadující
pomoc druhé osoby, neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus
a řidič nebo žadatel
1. si hypoglykémii nebo její varovné příznaky uvědomuje,
2. je schopen doložit pravidelné měření glykemie, které provádí alespoň dvakrát
denně, a jde-li o řidiče, pak v době související s řízením, a
3. prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykémie přináší; způsob prokázání
zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.
Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti
je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 3 roky.
VI. Nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy vylučující nebo podmiňující zdravotní
způsobilost k řízení motorových vozidel
1. Nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy vylučující zdravotní způsobilost k řízení
motorových vozidel jsou takové nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy, které představují
vážné nebezpečí pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména
skupina 1
a) epilepsie v případech, kdy délka bezzáchvatového období je kratší než 12 měsíců;
epilepsií se pro účely této vyhlášky rozumí dva nebo více epileptických záchvatů, ke kterým
došlo u posuzované osoby v odstupu nejvýše 5 let,
b) stav po izolovaném nebo po prvním neprovokovaném epileptickém záchvatu,
pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po dobu 12 měsíců,
c) stav po izolovaném nebo po prvním neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud
nebyla nasazena antiepileptická léčba, po dobu 6 měsíců,
d) stav po provokovaném epileptickém záchvatu způsobeném rozpoznatelným
příčinným faktorem, jehož opakování při řízení je pravděpodobné, nebo
e) záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, například nekompenzovaná
narkolepsie nebo kataplexie.
skupina 2
a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud není dále stanoveno jinak,
b) epilepsie po dobu 10 let bezzáchvatového období od vysazení antiepileptické léčby,
14
c) stav po ojedinělém neprovokovaném epileptickém záchvatu, kdy nebyla nasazena
antiepileptická léčba po dobu 5 let od tohoto záchvatu,
d) záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, včetně stavů v anamnéze,
například narkolepsie nebo kataplexie.
e) stavy spojené s nemocemi, úrazy nebo chirurgickými zákroky, které ovlivňují
centrální nebo periferní nervový systém a způsobují závažné psychické, smyslové nebo
motorické poruchy, nebo
f) poruchy spánku závažně ovlivňující bdělost.
2. Nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy, které ovlivňují bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilé k
řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména
skupina 1
a) stavy spojené s nemocemi, úrazy nebo chirurgickými zákroky, které ovlivňují
centrální nebo periferní nervový systém a způsobují psychické, smyslové nebo motorické
poruchy,
b) epilepsie v případech, kdy délka bezzáchvatového období je delší než 12 měsíců,
c) epilepsie se záchvaty vyskytujícími se pouze ve spánku, v anamnéze se nevyskytly
záchvaty v bdělém stavu a epilepsie trvá nejméně 12 měsíců,
d) epilepsie se záchvaty, které neovlivňují schopnost řízení, v anamnéze se nevyskytly
jiné záchvaty než takové, u kterých bylo prokázáno, že neovlivňují schopnost řízení,
a epilepsie trvá nejméně 12 měsíců,
e) epileptické záchvaty, které se vyskytnou v důsledku změny antiepileptické léčby
indikované lékařem; pokud se objeví epileptický záchvat v období změny léčby nebo
snižování léčebné dávky, je v případě obnovení dříve účinné léčby nutné zachovat období 3
měsíců, kdy posuzovaná osoba neřídí,
f) stav po izolovaném epileptickém záchvatu nebo po prvním neprovokovaném
záchvatu, kdy byla nasazena antiepileptická léčba, po 12 měsících od tohoto záchvatu,
g) stav po izolovaném epileptickém záchvatu nebo po prvním neprovokovaném
záchvatu, kdy nebyla nasazena antiepileptická léčba, po 6 měsících od tohoto záchvatu,
h) stav po provokovaném epileptickém záchvatu způsobeném rozpoznatelným
příčinným faktorem, jehož opakování při řízení je nepravděpodobné,
i) záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, například kompenzovaná
narkolepsie nebo kataplexie, nebo
j) poruchy spánku závažně ovlivňující bdělost.
skupina 2
a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud není dále stanoveno jinak,
b) stav po ojedinělém neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud nebyla
nasazena antiepileptická léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související
mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná epileptiformní
aktivita, po 5 letech od tohoto záchvatu,
c) epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická
léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související mozková patologie a na
elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná epileptiformní aktivita, po 10 letech od
vysazení léčby; v případě prognosticky příznivých stavů, například benigní epilepsie
s rolandickými hroty, po 5 letech od vysazení léčby,
15
d) stav po provokovaném epileptickém záchvatu způsobeném rozpoznatelným
příčinným faktorem, jehož opakování při řízení je nepravděpodobné; riziko vzniku záchvatu
nesmí být větší než 2% za rok,
e) jiná ztráta vědomí; riziko opakování ztráty vědomí nesmí být větší než 2% za rok,
f) nemoci, které provází zvýšené riziko epileptických záchvatů, například
arteriovenózní malformace nebo nitrolební krvácení, přestože k samotným záchvatům ještě
nedošlo; jde-li o strukturální poškození mozku, kdy je zvýšené riziko vzniku záchvatu, nesmí
být toto riziko větší než 2% za rok, nebo
g) poruchy spánku ovlivňující bdělost.
V případech uvedených v písmenu d) až g) je pravidelná lékařská kontrola podmínkou
zdravotní způsobilosti vždy; provádí se v rámci pravidelných lékařských prohlídek
stanovených podle zákona; to neplatí, skončí-li platnost posudku dříve.
VII. Nemoci, vady nebo stavy způsobující duševní poruchy vylučující nebo podmiňující
zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
skupina 1 a 2
1. Duševní poruchy vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel jsou nemoci
nebo stavy, které způsobují takové zdravotní komplikace nebo odchylky, které jsou
nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména
a) organické duševní poruchy projevující se demencí (demence u Alzheimerovy choroby,
vaskulární demence, demence u chorob klasifikovaných jinde, nespecifikované demence),
b) organický amnestický syndrom,
c) organicky podmíněné poruchy osobnosti a poruchy chování,
d) nespecifické organické nebo symptomatické duševní poruchy,
e) akutní, chronické nebo neléčené formy zejména schizofrenie, schizotypní porucha, akutní
a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, trvalá duševní porucha s bludy,
indukovaná porucha s bludy, jiné neorganické psychotické poruchy,
f) mentální retardace, nebo
g) pervazivní vývojové poruchy.
skupina 1 a 2
2. Duševní poruchy, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového
vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména
- vážné duševní poruchy vrozené, způsobené nemocí, úrazem nebo neurochirurgickými
operacemi,
- organicky podmíněné poruchy osobnosti a poruchy chování, nebo
- klinicky závažné formy specifických poruch osobnosti vedoucí k vážným poruchám úsudku,
chování nebo adaptability.
Duševními poruchami nebo poruchami osobnosti podle bodu 2, pokud je nelze
podřadit pod duševní poruchy stanovené v bodě 1, se rozumí zejména:
16
a) úzdrava, remise nebo klinicky dostatečná forma remise u schizofrenie, schizotypní
poruchy, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, trvalé duševní
poruchy s bludy, indukované poruchy s bludy nebo jiné neorganické psychotické poruchy,
b) jiné duševní poruchy (v anamnéze) vznikající následkem onemocnění, poškození nebo
dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění,
c) postencefalitický syndrom, nebo
d) delirium jiné než vyvolané alkoholem a jinými drogami (v anamnéze), závažné neurotické
poruchy, behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory,
poruchy osobnosti a chování u dospělých, závažné poruchy psychického vývoje.
VIII. Nemoci, vady nebo stavy způsobené závislostí na alkoholu (alkoholismus)
vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
skupina 1 a 2
1. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je vyloučena u žadatele nebo řidiče,
který je závislý na alkoholu (alkoholismus) nebo neschopný vzdát se požívání alkoholu tak,
aby nebyla ovlivněna schopnost řídit motorové vozidlo (§ 84 odst. 3 zákona).
2. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel žadatele nebo řidiče,
a) který byl v minulosti závislý na alkoholu (alkoholismus) nebo neschopný vzdát se vlivu
alkoholu při řízení, je podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím; za bezpečné abstinenční
období se považuje nezpochybněná důsledná a trvalá abstinence trvající alespoň 2 roky, jejíž
prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným odborným lékařem, nebo
b) u kterého byly zjištěny opakované akutní intoxikace v anamnéze, lze uznat pouze na
základě závěrů odborného vyšetření.
Pravidelná lékařská kontrola je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy.
IX. Nemoci, vady a stavy spočívající v závislosti na požívání psychoaktivních
(psychotropních) látek, léčiv nebo jejích kombinací (toxikománie) vylučující zdravotní
způsobilost k řízení motorových vozidel
skupina 1 a 2
1. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je vyloučena u žadatele nebo řidiče,
který
a) je závislý na požívání psychoaktivních látek, léčiv nebo jejích kombinací,
b) není závislý, ale pravidelně zneužívá psychoaktivní látky nebo léčiva nebo jejich
kombinace, nebo
c) pravidelně užívá psychoaktivní látky nebo léčiva, jejichž
účinek nebo jejich kombinace může snížit schopnost bezpečně řídit motorové vozidlo, a to
v takovém množství, které má negativní vliv na jejich řízení.
2. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel žadatele nebo řidiče, který byl
v minulosti závislý na psychoaktivních látkách nebo je neschopný vzdát se vlivu
psychoaktivních látek při řízení, je podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím; za
bezpečné abstinenční období se považuje nezpochybněná dvouletá důsledná a trvalá
17
abstinence, jehož prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným odborným lékařem;
pravidelná lékařská kontrola je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy.
X. Nemoci, vady a stavy způsobené vážnou nedostatečností činnosti ledvin podmiňující
zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
skupina 1 a 2
Žadatele nebo řidiče, kteří trpí nemocí, vadou nebo stavem způsobeným vážnou
nedostatečností ledvin, která ovlivňuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, lze
uznat za zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného
vyšetření. Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu je podmínkou zdravotní
způsobilosti vždy.
XI. Stavy související s transplantací orgánu nebo umělého implantátu podmiňujícího
zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
skupina 1 a 2
Žadatele nebo řidiče, kterým byl transplantován orgán nebo umělý implantát, pokud
ovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a jeho vliv nelze podřadit pod jinou položku, lze
uznat za zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného
vyšetření.
XII. Další nemoci, vady nebo stavy, které mohou podmínit zdravotní způsobilost k řízení
motorových vozidel
skupina 1 a 2
Žadatele nebo řidiče, kteří trpí nemocí, vadou nebo stavem, které nejsou uvedeny
v předchozích položkách a které mohou vyústit ve funkční neschopnost ovlivňující
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, lze uznat za zdravotně způsobilé k řízení
motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření.
*) Poznámka: pro účely vyhlášky se nitrooční čočky nepovažují za korektivní čočky.
18
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.


22.4.2011
Zdroj: www. e-auto


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Více z Tématu - Zákony a předpisy