SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKYProfil předpisu:
Titul předpisu: 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k 
získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví 
Citace: 490/2000 Sb. Částka: 141/2000 Sb. 
Na straně (od-do): 7683-7691 Rozeslána dne: 29. prosince 2000 
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví 
Datum přijetí: 15. prosince 2000 Datum účinnosti od: 1. ledna 2001 
Platnost předpisu: ANO Datum účinnosti do: 

Hesla rejstříku: 
Vydáno na základě: 
258/2000 Sb. § 108 odst. 1 
Předpis mění: 
Předpis ruší: 


Text předpisu:


490


VYHLÁŠKA


Ministerstva zdravotnictví


ze dne 15. prosince 2000


o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v 
některých oborech
ochrany veřejného zdraví


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen 
"zákon") k provedení § 19 odst. 4, § 59 odst. 2, § 60 odst. 1 a 3 zákona:§ 1


Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah kursů v oboru speciální ochranné 
dezinfekce, dezinsekce a deratizace, náležitosti přihlášky ke zkoušce odborné 
způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace 
(dále jen "zkouška odborné způsobilosti"), složení komise a obsah a podmínky 
provedení zkoušky odborné způsobilosti. Dále vyhláška upravuje rozsah znalostí 
nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky 
závažných, složení zkušební komise a podmínky provedení zkoušky znalostí nutných 
k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných.Zkoušky odborné způsobilosti a obsah a rozsah kursů
v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace


§ 2

Obsah a rozsah kursů k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace, jejichž absolvování je jednou z podmínek výkonu 
odborných činností v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a 
deratizace, upravuje příloha č. 1.§ 3

(1) V přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti se uvede


a) 
jméno, příjmení, popřípadě titul, místo trvalého pobytu, datum narození a 
rodné číslo, je-li přiděleno,


b) 
dosažené vzdělání včetně studijního oboru nebo akreditovaného studijního 
programu, popřípadě specializace, jde-li o přihlášku podle § 58 odst. 5 písm. 
c) zákona,


c) 
délka a obsah odborné praxe, 


d) 
obor činnosti, pro kterou žádá uchazeč o provedení zkoušky odborné 
způsobilosti.


(2) K přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti podle § 58 odst. 2 až 4 a odst. 
5 písm. c) zákona musí být připojena úředně ověřená kopie dokladu o absolvování 
příslušného odborného kursu.§ 4

(1) Zkouška odborné způsobilosti sestává z písemné a ústní části; jejím obsahem 
je ověření znalostí získaných v rozsahu stanoveném v příloze č. 1.

(2) Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky odborné způsobilosti je 
úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň 
dvou třetin otázek.

(3) Zkouška odborné způsobilosti je neveřejná.§ 5

(1) Zkušební komise je tříčlenná. Skládá se z předsedy a dvou dalších členů, 
které jmenuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který komisi zřídil (§ 
60 odst. 1 zákona). Předsedou zkušební komise může být jmenována jen 
vysokoškolsky vzdělaná osoba činná na úseku hygieny práce nebo speciální 
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebo jejího odborného usměrňování 
nejméně 5 let. Členy zkušební komise mohou být jmenovány jen vysokoškolsky nebo 
středoškolsky vzdělané osoby činné na úseku hygieny práce nebo speciální 
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebo jejího odborného usměrňování 
nejméně 5 let. Členství ve zkušební komisi je neslučitelné s výkonem živnosti v 
oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

(2) Zkušební komise hodnotí zvlášť výsledky zkoušky odborné způsobilosti v 
jejích jednotlivých oborech, kterými jsou speciální ochranná dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace. Pokud uchazeč uspěl ve všech těchto oborech, hodnotí 
zkušební komise výsledek zkoušky odborné způsobilosti výrokem "zkoušku odborné 
způsobilosti úspěšně složil". Pokud uchazeč v jednom nebo více oborech zkoušky 
odborné způsobilosti neuspěl, hodnotí komise výsledek výrokem "zkoušku odborné 
způsobilosti nesložil". Zkušební komise se usnáší většinou hlasů.§ 6

Zkušební komise nejméně 14 dní před konáním zkoušky odborné způsobilosti 
vyrozumí uchazeče o jejím termínu, časovém rozvrhu a místě konání.§ 7

(1) O průběhu zkoušky odborné způsobilosti vyhotoví předseda zkušební komise 
protokol, ve kterém uvede


a) 
jména a příjmení členů zkušební komise,


b) 
datum a místo konání písemné a ústní části zkoušky odborné způsobilosti a dobu 
jejich zahájení a ukončení,


c) 
seznam uchazečů a výsledky jejich hodnocení,


d) 
datum vyhotovení protokolu.


(2) Přílohou protokolu jsou odevzdané písemné testy.

(3) Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol se ukládá na 
příslušné okresní hygienické stanici.1)§ 8

(1) Uchazeči, který zkoušku odborné způsobilosti složil, vydá příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví osvědčení, jehož náležitosti jsou uvedeny v částech A 
až C přílohy č. 2.

(2) Opakovat zkoušku lze nejdříve po 6 týdnech. Zkoušku lze opakovat nejvýše 
dvakrát.§ 9

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti se podává před uplynutím doby 
platnosti osvědčení odborné způsobilosti a musí obsahovat náležitosti uvedené v 
§ 3 odst. 1. K této přihlášce se přikládá pouze úředně ověřená kopie dosavadního 
osvědčení odborné způsobilosti.Zkouška znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví
při výkonu činností epidemiologicky závažných


§ 10

(1) Zkouška znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností 
epidemiologicky závažných2) sestává pouze z ústní části. Rozsah znalostí nutných 
k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných je 
upraven v příloze č. 3.

(2) Na zkušební komisi a na její složení a členství v ní se vztahuje § 5 odst. 1 
s tím rozdílem, že kvalifikace předsedy a členů komise se zakládá na činnosti na 
úseku epidemiologie, hygieny výživy a předmětů běžného užívání nebo hygieny 
všeobecné a komunální vykonávané po dobu nejméně 5 let.§ 11

O zkoušce a jejím průběhu a ukončení platí obdobně ustanovení § 5 odst. 2, § 7 a 
8. § 12


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.Ministr:


prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


____________________________________________________________

1) 
§ 86 zákona č. 258/2000 Sb.

2) 
§ 19 zákona č. 258/2000 Sb.Příloha č. 1 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.


Kursy v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizacePříloha č. 2 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.


Náležitosti osvědčení o odborné způsobilosti (Část A, B a C)Příloha č. 3 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.


Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví
při výkonu činnosti epidemiologicky závažnéPříloha č. 4 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.


Náležitosti osvědčení o úspěšném složení
zkoušky znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví
při výkonu činností epidemiologicky závažných