Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

22.04.2011 Zákony a předpisy

Novela vyhlášky účinná od 15. dubna 2011. Novelou vyhlášky nedochází k žádné změně ve věci povinných pravidelných lékařských prohlídek ani ke změně platnosti dříve vydaných posudků o zdravotní způsobilosti, např. řidičům seniorům. Veškeré změny se dotýkají teprve nově vydávaných posudků, které, jsou-li vydávané po 15. dubnu 2011, musejí obsahovat náležitosti podle nové vyhlášky. ...
10.12.2008 Zákony a předpisy

Česká lékařská komora se jako člen CPME (Standing Committee of European Doctors) připojila k Deklaraci o spolupráci mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem, přijaté 9. dubna 2005 v Bruselu (dokument CPME 2005/069) jako společný dokument CPME a EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - Evropská federace farmaceutických firem a společností). Tato deklarace je v souladu s doporučením WHO, Světové zdravotnické asociace, i směrnicemi EU (Direktiva 2001/83/EC doplněná Direktivou 2004/27/EC). ...
11.08.2007 Zákony a předpisy

Poslanci EP schválili zprávu, která poukazuje na důsledky vyjmutí zdravotnických služeb z působnosti Směrnice o službách, a žádají, aby se situace řešila. Požadují, aby Komise navrhla „vhodný nástroj“ ke kodifikaci právních ustanovení Soudního dvora ES, ale už nepožaduje pro zdravotnické služby specifickou právní úpravu. V reakci na konzultační dokument Komise nazvaný „Působení Společenství v oblasti zdravotnických služeb“ a s ohledem na možnou legislativní úpravu mobility pacientů v rámci EU poslanci ve schválené zprávě dávají řadu doporučení týkajících se činnosti EU v oblasti zdraví. ...
18.06.2007 Zákony a předpisy

Návrh zákona směřuje k tomu, aby potenciál regulačních institucí byl dostatečný pro samostatné pokrytí potřeb České republiky a aby odborná kapacita regulačních institucí sledovala vývoj nových poznatků a technologií za účelem maximálních odborných záruk v oblasti ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví a pohody zvířat a ochrany životního prostředí ve vztahu k léčivým přípravkům.Účelem návrhu je zejména zvýšení transparentnosti činností státních regulačních institucí, provozovatelů i dalších subjektů působících v regulované oblasti léčiv a v tomto ohledu návrh zákona směřuje k umožnění dostupnosti maximálního množství údajů, které nejsou předmětem zvláštní právní ochrany. ...
17.05.2007 Zákony a předpisy

Je-li profesním komorám (advokátů, lékařů, daňových poradců) svěřen zákony výkon státní správy v určitých oblastech, je nezbytné toto plně respektovat, neboť zákony jsou obecně závazné pro všechny, píše v Britských listech pan Aleš Uhlíř. V českých poměrech je však, bohužel, realita mnohdy zcela jiná. Při nedávném právním rozboru zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta jsem měl možnost nahlédnout do zákulisních praktik ministerstva zdravotnictví, pro které je tento zákon zřejmě bezcenným cárem papíru. Stačí pouhý příkaz ministra zdravotnictví a zákon netřeba respektovat. ...
19.12.2006 Zákony a předpisy

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 12. 12. 2006 schválila návrh zákona předloženého vládou do Poslanecké sněmovny dne 1. 9. 2006, jímž vláda zmírňovala rozpočtové dopady snížené sazby pojistného na nemocenské pojištění, a to ve znění pozměňovacích návrhů Senátu Parlamentu ČR. ...
24.08.2006 Zákony a předpisy

Může zaměstnavatel finančním způsobem (odměnou) zvýhodňovat zaměstnance, kteří nemají pracovní neschopnost? Je to v souladu s právními předpisy? ...
31.07.2006 Zákony a předpisy

S účinností od 1.července 2006 došlo ke změnám (zákon č. 411/2005 Sb.) při posuzování zdravotní způsobilosti řidičů některých typů motorových vozidel. V souladu s přechodným ustanovením zákona musí být změny realizovány do 31.12.2007. Cílem níže uvedených informací je čtenáři zpřístupnit některé věcné a právní vazby související se změnami při posuzování zdravotní způsobilosti řidičů některých typů motorových vozidel. ...
15.12.2004 Zákony a předpisy

Otázku registrace léčivých přípravků upravuje zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, přičemž léčivým přípravkem se rozumí jakákoli látka nebo kombinace látek určená k léčení nebo předcházení nemoci u lidí nebo zvířat. Za léčivý přípravek se rovněž považuje jakákoli látka nebo kombinace látek, které lze podat lidem nebo zvířatům za účelem stanovení lékařské diagnózy nebo k obnově, úpravě či ovlivnění jejich fyziologických funkcí. Registrací se rozumí v režimu zák. 79/1997 Sb. zákonný postup předcházející uvedení léčivých přípravků na trh. ...
29.07.2003 Zákony a předpisy

ze dne 4. června 2003 ve věci návrhu na zrušení části věty druhé ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona c. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve zněni pozdějších předpisu, vyjádřené slovy "ani v souvislosti s poskytnutím této péče". To je zcela oficiální název výkladu tzv. „paragrafu Fischerové“. Jeho změnu navrhli poslanci parlamentu a Ústavní soud návrh zamítl. Pro zájemce uvádíme celý text nálezu v příloze ...
26.05.2003 Zákony a předpisy

Plným názvem „Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví“. Nařízení bylo přijato 23. dubna 2003 a účinnosti nabývá od 1. října 2003. Předpis byl vydán na základě 258/2000 Sb. § 108 odst.3 a ruší předpis 79/2001 Sb. ...
22.05.2003 Zákony a předpisy

Plným názvem Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon byl přijat 2. dubna 2003 a platí od 4. června 2003. Předpis mění 79/1997 Sb. a 368/1992 Sb. Text naleznete zde.
13.05.2003 Zákony a předpisy

Plným názvem „Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony“. Zákon stanoví podmínky pro používání zdravotnických prostředků, podmínky provádění klinických zkoušek, dokumentaci klinického hodnocení a klinických zkoušek, povinnosti zadavatele souvislosti s klinickým hodnocením a klinickými zkouškami, povinnosti zkoušejícího při klinickém hodnocení a klinických zkouškách, ...
25.03.2003 Zákony a předpisy

Od ledna 2001 platí nový zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, který určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou i prováděcí vyhlášky, které podrobněji stanovují požadavky na zotavovací akce.
Jedná se o vyhlášku č. 106/01Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
o vyhlášku č. 107/01 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
o vyhlášku č. 376/00, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, rozsah a četnost její kontroly.
V následujících odstavcích jsou ve stručné formě vyjmenovány zásady uvedených dokumentů. Jejich dodržení zabezpečí kvalitní, úspěšný a bezproblémový průběh tábora.
...
13.03.2003 Zákony a předpisy

Byly změněny některé přílohy vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění ...
  Zdravotnické akce
Žádná akce!
Why not submit yours?


[Kalendář]

Copyright (c) 1998-2003 Marketing pro zdraví

Powered by PostNuke - GPL redakční systém